Home » Ne Jemi A1

Fuqizimi i jetës digjitale

Po e shfrytëzojmë digjitalizimin për ta bërë jetën më të lehtë, më të knaqshme dhe më produktive, së bashku me ekipin tonë të apasionuar të A1 së bashku me klinetët tanë. Shfrytëzojmë sinergjinë e ekipeve tona ndërkombëtare për ta ndjekur strategjinë e marketingut “Një për të gjithë”

Ekipi, Besimi, Shkathtësia

Dëshirojmë të jemi partner i besueshëm për klientët tanë. Ofertat që ju jepen për shërbiime dhe komunikim digjital duhet ta lehtësojnë jetën e tyre.

Si planifikojmë që ta arrijmë këtë?
Duke u udhëhequr nga parimi ynë: Ekipi, Besimi, Shkathtësia.


I jetësojmë këto parime me passion të lidhur me njërin nga ekipet ndërkombëtare. Besojmë se varet nga secili prej nesh sa arrinë të zhvillohet më tutje, të mësojë diçka të re dhe të kyçemi në punë

Mësimi i vazhdueshëm është sfida jonë

Digjitalizimi shpie drejt mënyrave të reja të punës dhe mësimit. Qendra ynë A1 e mësimit synon që të fuqizojë qasjen në diturinë e bazuar në vizionin e mësimit real dhe ndryshimeve, që bëhen gjatë eksperimenteve. Zbulo më shumë për A1 Qendrën e Mësimit.

I lëmë idetë e mëdha që të rriten

Ambientet kreative janë vende të përshtatshme për inovacionet. Këti në A1 ne e marrim i marrim me seriozitet inovacionet. Kjo është arsyeja se pse forcojmë programet e brenshme që kanë qëllim për të siguruar mundësi për ide të reja. Këto ide më tutje mund të zhvillohen në produkte të maturuara, të gatshme për t’u “lëshuar” në treg. Program ynë sipërmarrës i quajtur “Fuqizimi i ideve” u jep ekipeve më të mira mundësinë për të koncentruar energjinë e tyre vetëm në ato ide në një afat të caktuar kohor. Mësni më shumë për A1 Fuqizimin e ideve.

Një Kompani, një frymë

Brendi i Familjes së A1 është duke u rritur në Evropën qendrore dhe lindore. Kjo nëkupton se bashkëpunimi ndërmjet tregut operues është më se i rëndësishëm. Shumë projekte janë duke u implementuar sipas parimit “Një për të gjithë”, me projekte që inspirohen qoftë nga suksesi lokal në vendet e tyre përkatëse, apo që ruhen si strategji në nivele korporative.

Çfarë kanë të përbashkët të gjitha projektet?
Mësimi nga njëri-tjetri

Ndërmarrja e përgjegjësisë

Do të çojmë një hap më lartë strategjinë tonë “Fuqizimi i jetë digjitale” duke e lidhur atë me qëllimet esenciale. Duke “Fuqizuar një të ardhme të qëndrueshme” dëshirojmë që të kontribuojmë për një të nesërme më të mirë në sferat e ambientit, shoqërisë dhe qeverisjes (ESG). Si kompani e telekomunikimit, kemi fuqi që të lidhim njerëzit dhe ta bëjmë botën një vend të gjelbërt, por edhe na duhet shumë energji për këtë. Me masat e rritjes efikase dëshirojmë që të bëhemi rrjet neutral i karbonit deri në vitin 2030. Thomas Arnoldner, Shef i grupit të A1, sqaron në këtë video se ku shohin dhe ku përfitojnë avantazh nga mundësitë:

Inicimi i digjitalizimit është përgjegjësi e jona sociale e cila është e ngulitur thellë si qëllim i ynë i ESG. Për këtë e promovojmë me serioziteti “A1 internet për të gjithë” ku mësojmë qasjen e sigurt me mediat digjitale për fëmijët në shkolla, të moshuarit ose anëtarët e familjeve të ekipit të A1. Anëtarët e ekipit të A1 janë të kyçur në mënyrë aktive në këto procese dhe janë një factor i rëndësishëm për reduktimin e “ndarjes digjitale”

Interneti nuk është vetëm një lojë. Kliko i sigurt…

Në shkurt të vitit 2018 e kemi publikuar programin edukativ dhe inovativ, të quajtur “Interneti, nuk është vetëm një lojë. Kliko i sigurt…” që ka synim shfrytëzuesit më të ri të internetit. Punëtoritë janë realizuar në Maqedonisht dhe Shqip. Mëso më shumë për “Interneti nuk është vetëm një lojë”